Grandmama

Πολιτική Απορρήτου της διαδικτυακής πλατφόρμας www.grandmama.gr

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του www.grandmama.gr (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εφαρμοστέο δίκαιο, ελληνικό και ενωσιακό, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας από τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006, ως ισχύουν σήμερα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει, εσείς, ως χρήστης του Ιστότοπου, με οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν προβαίνετε σε χρήση αυτού του Ιστότοπου, ανεπιφύλακτα δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε και κατανοείτε το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με μέρος ή/και με το σύνολο των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό χωρίς ειδικότερη ειδοποίηση, ενώ από τη δημοσίευση των εκάστοτε τροποποιήσεων στον Ιστότοπο και στην Πολιτική Απορρήτου αρχίζει η ισχύς τους και καθίστανται δεσμευτικοί. Συνεπώς, παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Η συνεχιζόμενη από εσάς χρήση του Ιστότοπου θα θεωρείται ως συγκατάθεσή σας στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Tα αναφερόμενα στον παρόντα όρο ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που οι χρήστες μέσω του Ιστότοπου επισκεφθούν άλλους ιστότοπους αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι εν λόγω ιστότοποι διέπονται από διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για την οποία ο Ιστότοπος δεν υπέχει την οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία «GRANDMAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GRANDMAMA AE, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 40, Τ.Κ. 15 232. Για θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οδυσσέα Γ. Χατζημιχαήλ χρησιμοποιώντας το e-mail info@grandmama.gr ή στο τηλέφωνο 211 0125162 προκειμένου να ασκήσετε όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματά σας, να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού σας αρχείου, να προβείτε στην διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997, έχετε δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί, μέσω του Ιστότοπου, να συλλέγει και να επεξεργάζεται συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τους χρήστες του Ιστότοπου και μπορεί, αποκλειστικά προς τον σκοπό διαχείρισης και βελτίωσης του Ιστότοπου, να καταγράφει πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου («IP address»), καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τον υπολογιστή του χρήστη και τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο (π.χ. τύπος και έκδοση προγράμματος πλοήγησης, λειτουργικό σύστημα, Uniform Resource Locators - URL, πληροφορίες πλοήγησης προς και από τον Ιστότοπο, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας).

Οι πληροφορίες αυτές (στο βαθμό που θεωρούνται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με άλλους τρόπους, όπως π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεομοιοτυπίες (fax) ή αλληλογραφία, εγγραφή χρήστη, κλπ., υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τους ακόλουθους σκοπούς, κατά περίπτωση:

  1. Για να επεξεργάζεται τις εντολές σας ή αιτήματά σας.
  2. Για να βελτιώνει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του Ιστότοπου και για να συγκεντρώνει στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του Ιστότοπου.
  3. Για να επικοινωνεί μαζί σας με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Υπευθύνου Επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό και με τον τρόπο που επιτρέπεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο και τους κώδικες δεοντολογίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα (Εκτελούντες την Επεξεργασία) τη φιλοξενία του Ιστότοπου και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για αυτόν καθώς και ειδικότερες υπηρεσίες σε σχέση με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο. Στο πλαίσιο και για το σκοπό της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, αυτά τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μέσω του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο αποστέλλεται από τον εξυπηρετητή του Ιστότοπου και που φυλάσσεται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών του Ιστότοπου. Συνήθως χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται ο συγκεκριμένος χρήστης, όταν αποκτά πρόσβαση σε έναν ιστότοπο και διατηρεί αρχείο με πληροφορίες αναφορικά με την επίσκεψη στον ιστότοπο [με σκοπό ο πλοηγός του χρήστη να «θυμάται» συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση προς διευκόλυνση του χρήστη, όπως για παράδειγμα τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους]. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος χρησιμοποιούνται κυρίως για την λειτουργία του Ιστότοπου («session cookies»). Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τα χρησιμοποιεί και για να αναβαθμίζει πιο αποτελεσματικά τον Ιστότοπο και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε αν θέλετε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας (στις επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων) ώστε να μη αποδέχεται cookies, όμως αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο, ή σε μέρη αυτού, ή να σας εμποδίσει από το να επωφεληθείτε συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του Ιστότοπου.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναθεωρήσει και να ενημερώσει οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου με τη δημοσίευση τροποποιήσεων μέσω του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του Ιστότοπου παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του Ιστότοπου σε τρίτους, χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεσή του χρήστη - όπου η τελευταία απαιτείται - με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Για την παροχή των υπηρεσιών μας προς τους χρήστες-φροντιστές και τους χρήστες-οικείους είναι απαραίτητα κάποια στοιχεία, όπως όνομα, email, κινητό τηλέφωνο. Για περισσότερα παρακαλούμε επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο: Ο Ιστότοπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια κατά την αποθήκευση των εν λόγω στοιχείων, ενώ δηλώνουμε με τον παρόντα όρο ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη και πλήρη ασφάλεια στη διαφύλαξη των εν λόγω στοιχείων. Τα στοιχεία του χρήστη-φροντιστή είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στον χρήστη-οικείο ηλικιωμένου και αντίστροφα κατά την παροχή των οριζόμενων στους Όρους Χρήσης υπηρεσιών του Ιστότοπου. Είναι επίσης δυνατόν τα εν λόγω στοιχεία να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή δικαστήριο κατόπιν σχετικού αιτήματος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.